Ajudes i subvencions

Fins al 30/09/2023  | Ajudes i subvencions

Ajudes destinades a la digitalització de les comunitats de béns, les societats civils amb objecte mercantil, les societats civils professionals i les explotacions agràries de titularitat compartida, dels segments I, II, i III, en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2026, el Pla de Digitalització Pimes 2021-2025 i el PRTR (PKD)

Les ajudes (el dret de les quals al cobrament es denomina a l'efecte d'aquesta convocatòria "bo digital") d'aquesta Convocatòria tenen la consideració de subvenció directa, atorgades mitjançant el procediment de concurrència no competitiva, i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l'adopció de solucions de digitalització disponibles en el mercat les referències del qual es troben accessibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital, regulat en l'article 12 de les Bases Reguladores.

Interessats

Comunitats de béns, societats civils amb objecte mercantil, societats civils professionals i explotacions agràries de titularitat compartida, el domicili fiscal de la qual estiga situat en territori espanyol.

Termini de sol·licitud:  12-09-2023 - 31-12-2023

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes a través del Programa de Capacitats Emprenedores per a l'acceleració de Startups «Programa d'Acceleració de Startups», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Impulsar el creixement i desenvolupament de les startups i emprenedors innovadors, a través del programa de capacitats emprenedores «Programa d'Acceleració de Startups», en les seues modalitats «Programa d'Acceleració de Startups- Regional» i «Programa d'Acceleració de Startups- Sectorial», d'acord amb el que es preveu en les bases reguladores de la concessió d'ajudes publicades medien-te l'Ordre ICT/748/2022, de 28 de juliol, i la seua modificació mitjançant Ordre ICT/843/2023, de 19 de juliol.

Interessats

Empreses emergents conforme a la definició de startup, emprenedors innovadors.

Termini de sol·licitud:  05-09-2023 - Fins que  s'esgote el crèdit pressupostari total
establit en la convocatòria

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes a projectes per a l'impuls a la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat dins del PERTE VEC, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència l'any 2023.

Ejecución de planes de inversión correspondientes a la sección B del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del vehículo eléctrico y conectado (PERTE VEC).

Interessats

Societats mercantils amb personalitat jurídica.

Termini de sol·licitud:  16-08-2023 - 15-09-2023

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes per a projectes innovadors d'emmagatzematge mitjançant bombament reversible en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea -Next GenerationEU

Concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, destinades a projectes innovadors d'emmagatzematge energètic, mitjançant bombament reversible (centrals hidroelèctriques reversibles), en el marc de la component 8 "Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i l'emmagatzematge".

Interessats

Empreses, universitats, centres d'investigació o tecnològics, així com les agrupacions que complisquen amb les condicions establides en els articles 4 i 5 de l'Ordre TED/807/2023, de 17 de juliol.

Termini de sol·licitud:  22-09-2023 - 20-10-2023

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes per a projectes innovadors d'emmagatzematge elèctric independent i emmagatzematge tèrmic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

Concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, destinades a projectes innovadors d'emmagatzematge energètic, en les seues modalitats de 1) emmagatzematge elèctric independent o "estand- alone", connectats a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.

Interessats

Empreses, universitats, centres d'investigació o tecnològics, així com les agrupacions que complisquen amb les condicions establides en els articles 4 i 5 de l'Ordre TED/807/2023, de 17 de juliol.

Termini de sol·licitud:  20-09-2023 - 18-10-2023

MÉS INFORMACIÓ


Reial decret 661/2023, de 18 de juliol, pel qual es regula la concessió directa d'ajudes en 2023 per al desenvolupament de projectes innovadors relacionats amb models, sistemes i components de vehicles híbrids i vehicles elèctrics de bateries i de pila de combustible d'hidrogen per a avançar en el procés de descarbonització i mantindre la competitivitat de l'ecosistema d'automoció.

Constitueix l'objecte d'aquest reial decret l'establiment de les normes reguladores per a la concessió directa d'ajudes a projectes que desenvolupen models, sistemes i components de vehicles híbrids i vehicles elèctrics de bateries i de pila de combustible d'hidrogen, excloent el relacionat amb bateries de plom.

Interessats

Podran acollir-se a l'ajuda establida en aquest reial decret les societats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites en el registre mercantil o equivalent en funció de la naturalesa jurídica del sol·licitant, amb independència de la seua grandària, i que no formen part del sector públic.

Termini de sol·licitud:  21-08-2023 - 23-10-2023

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes destinades al Programa de modernització del comerç: Inversions Fons Tecnològic - PIMES, durant l'exercici 2023 (CMYTEC), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Comerç.

L'objecte d'aquestes ajudes és finançar inversions en desenvolupament de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador i sostenible de les petites i mitjanes empreses (PIMES), durant l'exercici 2023, que incidisquen en la gestió de l'activitat comercial i en el seu model de negoci, garantint la seua adaptació als nous hàbits de consum, modalitats de venda, posicionament i distribució, fent a les empreses més competitives i resilients.

Interessats

Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, incloent-hi les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.

I que exercisquen o exerciran l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats, següents:

 • En el cas de COMERÇ NO SEDENTARI, s'admetran exclusivament les modalitats de venda en mercats ambulants i el comerç itinerant en vehicles-botiga o canals curts de comercialització. L'activitat principal de l'empresa ha de ser la venda ambulant.
 • Si en l'establiment s'exerceixen de manera simultània activitats de comerç juntament amb altres que no tinguen aquesta consideració, s'haurà d'acreditar que l'ACTIVITAT PRINCIPAL EXERCIDA en l'establiment és la de COMERÇ, per a la qual cosa cal presentar la documentació acreditativa de la xifra de negoci o de vendes de les diferents activitats econòmiques o una altra documentació que puga acreditar aquesta circumstància.

Termini de sol·licitud:  24-07-2023 - 22-09-2023

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes en matèria d'Energies Renovables per a l'exercici 2023

Impulsar les actuacions encaminades a l'explotació dels recursos energètics renovables a la Comunitat Valenciana.

Interessats

Podran acollir-se a aquestes ajudes qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent-hi les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, i també empresàries o empresaris individuals.

Termini de sol·licitud:  21-07-2023 - 03-11-2023

MÉS INFORMACIÓ


Sol·licitud de de subvencions per a la realització d'accions formatives de digitalització, economia verda i oficis i professions dels sectors productius dirigides prioritàriament a persones desocupades amb càrrec a l'exercici pressupostari 2023. LABORA

Sol·licitud de concessió de subvencions destinades a la realització en la Comunitat Valenciana d'accions formatives en les àrees de digitalització, economia verda i oficis i professions dels sectors productius dirigides prioritàriament a persones treballadores en situació de desocupació, que els proporcionen la qualificació professional per a exercir una ocupació adequada a les necessitats del mercat de treball i estimular la seua inserció laboral, per a l'exercici 2023.

Interessats

Seran beneficiàries de les subvencions les entitats de formació públiques o privades, empreses o associacions empresarials amb presència en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, acreditades en el corresponent Registre d'Entitats de formació per a les especialitats formatives objecte de formació.

Termini de sol·licitud:  20-07-2023 - 11-09-2023

MÉS INFORMACIÓ


Beques IVACE E+E - Exportació i Ocupació 2023 (entitats de destinació)

Dotar les empreses i entitats de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en comerç exterior, mitjançant la formació i especialització professional de tècnics i tècniques de cicles formatius de grau mitjà i superior, així com mitjançant la realització de pràctiques sobre diferents aspectes relacionats amb l'operativa de comerç exterior.

Interessats

Podran ser entitats de destinació: 

 • Empreses de la Comunitat Valenciana que es troben en qualsevol fase del procés d'exportació i/o internacionalització dels seus productes o serveis. 
 • Associacions o federacions sectorials de la Comunitat Valenciana.

Termini de sol·licitud:  20-07-2023 - 16-10-2023

MÉS INFORMACIÓ


Programa d'Incentius per a projectes de producció d'electricitat i calor a partir d'energies renovables en substitució de producció a partir de combustibles fòssils, en marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

Interessats

Podran obtindre la condició de beneficiari persones jurídiques, públiques o privades, així com les agrupacions de persones jurídiques, tant públiques com privades, sense personalitat jurídica pròpia.

Termini de sol·licitud:  12-07-2023 - 15-09-2023

MÉS INFORMACIÓ


Pla de renovació del parc nacional de maquinària agrària (Pla Renove)

Interessats

Persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques titulars d'una explotació inscrita en el REGEPA o en el REGA, o inscrites en l'IAE (epígrafs 911, 912 o 851).

Adquisició de maquinària nova amb desballestament de maquinària obsoleta:

 • Tractors agrícoles.
 • Màquines automotrius: de recol·lecció, d'aplicació de productes fitosanitaris i fertilitzants, cisternes automotrius per a aplicació localitzada de purins, i equips de manipulació i càrrega.
 • Màquines arrastrades o suspeses: sembradores directes, cisternes per a purins i dispositius d'aplicació localitzada dels mateixos, abonadores, equips d'aplicació de productes fitosanitaris, i trituradores de residus de col·lecta i poda.

Termini de sol·licitud:  10-07-2023 - 15-09-2023

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana per a la promoció i comunicació en mercats de tercers països recollides en la Intervenció Sectorial Vitivinícola

Millorar la competitivitat dels vins espanyols, les mesures d'informació i de promoció en tercers països dels productes detallats en l'annex XXI del Reial decret 905/2022, de 25 d'octubre, pel qual es regula la Intervenció Sectorial Vitivinícola en el marc del Pla estratègic de la política agrícola comuna (BOE núm. 257, de 26/10/2022), en la redacció vigent, per a la qual cosa han de pertànyer a alguna de les categories següents: 

 • Vins amb denominació d'origen protegida. 
 •  Vins amb indicació geogràfica protegida. 
 •  Vins en què s'indique la varietat o les varietats de raïm de vinificació.

Interessats

Podran presentar sol·licituds per a acollir-se al finançament de les mesures de promoció en tercers països:

 a) Les empreses vinícoles. Als efectes d'aquesta mesura, s'entén com a empresa vinícola aquella empresa privada en la qual més del 50 % de la seua facturació provinga del sector del vi o la producció del qual supere els 500 hl, d'acord amb el seu últim exercici fiscal tancat. 

b) Les organitzacions de productors vitivinícoles i associacions d'organitzacions de productors vitivinícoles, definides d'acord amb els articles 152 i 156 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre. c) Les organitzacions interprofessionals definides i reconegudes en l'àmbit nacional, d'acord amb els articles 157 i 158 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i reconegudes per Espanya segons el que disposa la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries. 

d) Les organitzacions professionals: s'entendran com a organitzacions professionals les que exercisquen la seua activitat majoritàriament en el sector del vi, i que tinguen entre les seues finalitats estatutàries la realització d'activitats de promoció. 

e) Òrgans de gestió i de representació de les indicacions geogràfiques protegides i denominacions d'origen protegides víniques, així com les seues associacions. 

f) Les associacions temporals o permanents de dos o més productors que tinguen entre les seues finalitats el desenvolupament d'iniciatives en matèria de promoció i comercialització del vi. 

g) Cooperatives que comercialitzen vins elaborats per aquestes o pels seus associats. 

h) Les entitats associatives sense ànim de lucre participades exclusivament per empreses del sector vitivinícola que tinguen entre les seues finalitats la promoció exterior dels vins. 

i) Els organismes públics amb competències legalment establides per a desenvolupar actuacions de promoció de productes i mercats en tercers països, a condició que aquest organisme no siga l'únic beneficiari de l'ajuda.

Termini de sol·licitud: 15-09-2023

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Ajudes Next Generation EU). Convocatòria 2023.

Concedir ajudes, en règim de concurrència competitiva, tant en l'àmbit urbà com rural, per al finançament d'obres o actuacions en els edificis d'ús predominant residencial en les quals s'obtinga una millora acreditada de l'eficiència energètica, amb especial atenció a l'envolupant edificatòria.

Interessats

Ajuntaments / Ciutadania.

Termini de sol·licitud: 28-12-2023

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes a les actuacions de l’eficiència energètica en els habitatges en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (ajudes Next Generation EU). Convocatòria 2023.

Concedir ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a la millora de l'eficiència energètica en habitatges. 

Interessats

Ajuntaments / Ciutadania.

Termini de sol·licitud: 28-12-2023

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes a les actuacions de millora de l’accessibilitat als habitatges en el marc del Pla Estatal per a l’accés d’habitatge 2022-2025. Convocatòria 2023.

Concedir ajudes, en règim de concurrència competitiva, en el qual l'únic criteri d'atorgament de la subvenció serà el rigorós ordre de presentació de sol•licituds, per al finançament d'obres o actuacions en els edificis d'habitatges de tipologia residencial col•lectiva en les quals s'obtinga una millora de l'accessibilitat en els elements comuns.

Interessats

Ajuntaments / Ciutadania.

Termini de sol·licitud: 28-12-2023

MÉS INFORMACIÓ


Ajuda personal per a unitats de convivència, en situació de vulnerabilitat econòmica, propietàries o usufructuàries d’habitatges inclosos en un edifici objecte de rehabilitació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Ajudes Next Generation EU). Convocatòria 2023.

Concedir ajudes personals, quan s'identifiquen situacions de vulnerabilitat econòmica en alguna de les unitats de convivència propietàries o usufructuàries dels habitatges inclosos en un edifici objecte de rehabilitació, tant en l'àmbit urbà com rural, per al finançament d'obres o actuacions en els edificis d'ús predominant residencial en els quals s'obtinga una millora acreditada de l'eficiència energètica.

Interessats

Ciutadania.

Termini de sol·licitud: 28-12-2023

MÉS INFORMACIÓ


Ajudes directes als col·lectius més vulnerables amb hipoteca a tipus d'interés variable

L'objecte d'aquesta convocatòria d'ajudes directes és fer costat als col·lectius més vulnerables amb hipoteca en règim de tipus d'interés variable, amb residència habitual en la Comunitat Valenciana.

La finalitat de la subvenció és reduir la probabilitat de la pèrdua de l'habitatge habitual per part dels col·lectius més vulnerables en risc d'exclusió per no poder afrontar el pagament de les quotes hipotecàries.


IMPORTANT. La inscripció es realitza en dues fases:

1. Sol·licitud cita prèvia a nom del sol·licitant (no necessària signatura electrònica). Termini de cita prèvia: des de les 9:00h del 25 de maig de 2023 a les 23:59h del 15 de setembre de 2023.
Enllaç a la sol·licitud de cita prèvia: https://eturnos.gva.es/eturnos-front/hipo2023/index.html?idioma=es o https://eturnos.gva.es/eturnos-front/hipo2023/index.html?idioma=ca

2. Presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica) dins del període o franja de temps assignada per la cita prèvia.

On consultar dubtes sobre el tràmit:

Telèfon de suport: 960.990.104
Correu per a dubtes funcionals: ajudes_hipoteques@gva.es
Correu per a dubtes tècnics: generalitat_en_red@gva.es

Horari d'atenció: de dilluns a divendres, excepte festius nacionals, de 09.00 a 15:00h

Interessats

Podran sol·licitar les subvencions contemplades en aquesta convocatòria les persones físiques que tinguen la consideració d'integrant d'un col·lectiu vulnerable, entenent que aquesta situació ocorre quan, sent persona física, els ingressos bruts anuals de la unitat familiar siguen iguals o inferiors a 33.600 euros.

S'estableixen dos trams d'ajuda en funció del nivell d'ingressos bruts anuals acreditat per la unitat familiar i el pes de la càrrega financera hipotecària sobre els ingressos nets anuals.

a) Per a ingressos bruts anuals iguals o inferiors 25.200 euros i una càrrega financera sobre ingressos nets anuals igual o superior al 40%: ajuda de 600 euros.

b) Per a ingressos bruts anuals iguals o inferiors 33.600 euros i superiors a 25.200 euros i una càrrega financera sobre ingressos nets anuals igual o superior al 50%: ajuda de 300 euros.

Termini: 31-05-2023 – 26-09-2023

MÉS INFORMACIÓ


Sol·licitud de beques i ajudes per a les persones treballadores desocupades que participen en accions formatives finançades en el marc de l'oferta formativa de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació

Objecte

L'objecte és establir en l'àmbit de la Comunitat Valenciana els aspectes corresponents a la sol·licitud, tramitació i pagament de les ajudes destinades a les persones treballadores desocupades que participen en les accions formatives finançades per LABORA – Servei Valencià d'Ocupació i Formació, de conformitat amb el que es preveu en les bases reguladores d'aquestes ajudes, recollides en l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, reguladora del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament finançament i l'Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre, per la qual es regula l'oferta formativa del sistema de Formació professional en l'àmbit laboral associada al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals efectuada per les administracions competents, s'estableixen bases reguladores, així com les condicions per al seu finançament.

Interessats

Seran persones beneficiàries de les ajudes i beques regulades en la present resolució l'alumnat desocupat participant en les següents accions formatives finançades per LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, desenvolupades per entitats a l'empara de les convocatòries de concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació i en Centres propis de Formació de Labora, Centres Integrats Públics de Formació Professional de la Generalitat i Instituts d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana.

Termini: 30-05-2023 – 31-12-2023

MÉS INFORMACIÓ 


Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació en edifici, Programa d’ajuda a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i Programa d'ajuda a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació
 

Interessats

Persones físiques i jurídiques

 Cobertura

Entre el 40 i el 80% fins un màxim de 6.300 i 18.800 € (caràcter general) i fins el 100% en cas de vulnerabilitat

Termini de sol·licitud: 

06/06/2023 a 28/12/2023 Concessió per ordre de sol·licitud

MÉS INFORMACIÓ


Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida derivada de la racionalització de la jornada laboral (AVALEM EXPERIÈNCIA). EJORNA 2023

Objecte

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació, la contractació de la qual es derive de la racionalització voluntària de la jornada laboral en l'entitat ocupadora sol·licitant.

Interessats

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball en la Comunitat Valenciana que: a) o bé participen en el “programa d'ajudes per a l'establiment d'incentius a la reducció de la jornada laboral a quatre dies o trenta-dues hores setmanals i a la millora de la productivitat en les empreses valencianes”, regulat en l'Ordre 7/2022, de 16 de juny, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV 9372 de 30.06.2022) en la seua convocatòria per a l'exercici 2022 (resolució de 2 d'agost de 2022 de la direcció general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral (DOGV núm. 9411 de 24/08/2022)), o en la seua convocatòria per a l'exercici 2023 (resolució de 4 d'abril de 2023, de la direcció general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral (DOGV Núm. 9570 DE 6/4/2023)) b) o, en cas contrari, que hagen acordat amb la representació sindical racionalitzar la jornada laboral de la plantilla, és a dir, reduir la jornada laboral a quatre dies o trenta-dues hores setmanals que afecte part o a la totalitat de la seua plantilla, sense que en cap cas afecte les retribucions salarials que legal o convencionalment resulten d'aplicació si s'haguera mantingut el 100% de la duració ordinària de la jornada i havent de mantindre en idèntics termes i imports les bases de cotització que resultarien aplicables si es mantinguera el 100% de la jornada ordinària de treball.

Termini de sol·licitud: Fins al 31-10-2023

MÉS INFORMACIÓ


Premis projectes emprenedors a les dones en el sector primari

Objecte

Reconèixer el paper fonamental i la contribució de les dones que desenvolupen projectes relacionats amb l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura, la indústria agroalimentària, la comercialització alimentària, la prestació de serveis inherents a aquests sectors, la integració social, així com aquelles activitats en el medi rural o en el sector pesquer i aqüícola valencià, que amb la seua labor contribueixen al desenvolupament rural, la sostenibilitat, la revitalització de les seues localitats i la innovació de la societat.

Destinataris 

 • Empreses
 • Ciutadania

Termini de sol·licitud: Fins al 31-12-2023

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

Descobrim la Marina Alta:

© MACMA 2023