Ajudes i subvencions entitats públiques

Fins al 15/09/2023  | Ajudes i subvencions

Sol·licitud d'ajudes de la segona etapa del programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables, cofinançades per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus de la Comunitat Valenciana, 2021-2027 (POCV), per a l'exercici pressupostari 2023

Objecte

La present resolució té per objecte convocar per a l'exercici 2023, a través del procediment de concurrència competitiva, subvencions destinades al desenvolupament en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, del programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d’Ocupació Et Formem.

El citat programa mixt d'Ocupació-Formació “Escoles d'Ocupació” (d'ara en avant ET FORMEM) té com a objectiu millorar la qualificació i facilitar la inserció laboral de persones que tenen major dificultat en l'accés o permanència en l'ocupació o pertanyents a col·lectius vulnerables mitjançant iniciatives públiques mixtes d'ocupació-formació que responguen a les necessitats del mercat, preferentment en ocupacions relacionades amb la recuperació o promoció del patrimoni artístic, històric, cultural o natural, la rehabilitació d'entorns urbans o naturals, l'eficiència energètica i les energies renovables, així com qualsevol altra obra, servei o activitat d'utilitat pública o d'interés general i social que permeta compatibilitzar l'aprenentatge formal i la pràctica professional en el lloc de treball, i qualssevol altres ocupacions que s'identifiquen com a preferents amb possibilitats d'inserció per les entitats beneficiàries, en els seus respectius àmbits d'actuació.

Destinataris

- Les entitats locals territorials de la Comunitat Valenciana, els seus organismes autònoms i entitats amb competències en matèria de promoció d'ocupació, dependents o assimilades a aquestes, la titularitat dels quals corresponga íntegrament a aquestes entitats locals.

- Les mancomunitats i altres agrupacions d'entitats locals territorials de la Comunitat Valenciana amb personalitat jurídica pròpia que compten explícitament entre els seus principals fins constitutius amb el foment de l'ocupació, podran ser beneficiàries de les ajudes sempre que per la mancomunitat o agrupació es presente una única sol·licitud i l'àmbit d'actuació del projecte es desenvolupe almenys en dos municipis de la mancomunitat o agrupació. D'acord amb el que es preveu en l'article 11.2 de la LGS, els membres associats de l'entitat beneficiària que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del primer tindran igualment la consideració de persones beneficiàries

- Els Acords/Pactes Territorials per l'Ocupació constituïts a l'empara de la corresponent normativa reguladora de la Comunitat Valenciana, podran ser beneficiaris de les ajudes sempre que per l'Acord o Pacte es presente una única sol·licitud que podrà ser formulada per una de les entitats locals que ho haguera subscrit que haurà de disposar de l'acreditació en les especialitats incloses en el projecte. L'Acord o Pacte podrà avalar, per tant, una única sol·licitud, el projecte de la qual s'haurà de desenvolupar almenys en dos municipis dels quals conformen l'acord o pacte. Per a l'admissió de la sol·licitud el projecte haurà de ser aprovat per totes les entitats locals, els agents socials i econòmics que hagueren subscrit l'Acord o Pacte, i s'haurà d'aportar el document que l'avale, així com els corresponents acords del ple de la corporació i, en el seu cas, els convenis interadministratius en el qual es regulen expressament els compromisos assumits per al desenvolupament del projecte.

MÉS INFORMACIÓ


Convocatòria de subvencions per a projectes d'inversió en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives; línia estratègica C, sublínia C.1: Nova construcció i finalització de centres que no estiguen en funcionament, i canvi d'ús de tot l'edifici per a destinar-lo a centre de serveis socials, en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives

Objecte

Es convoca en règim de concurrència competitiva amb caràcter pluriennal per als exercicis 2023-2024-2025 la línia C, Sublínea C.1 destinada a noves construccions de centres i finalització de centres que no estiguen en funcionament, i canvi d'ús de tot l'edifici per al seu destí a centre de serveis socials destinats a:

- Atenció primària bàsica en cas que el sol·licitant siga entitat local.
- Tots els nivells d'atenció en el cas que el sol·licitant siga una entitat sense fi de lucre.

Destinataris

A) Entitats locals de la Comunitat Valenciana. inscrites en el Registre general de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, abans de la proposta de la resolució de la subvenció. 

B) Entitats privades sense ànim de lucre legalment constituïdes i inscrites en el Registre general de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, abans de la proposta de la resolució de concessió de la subvenció.

MÉS INFORMACIÓ


Convocatòria de subvencions per a projectes d'inversió en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives; línia estratègica C, sublínia C.2: Obres de reforma de centres en funcionament, en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives

Objecte

Es convoca en règim de concurrència competitiva amb caràcter pluriennal per als exercicis 2023-2024-2025 la Línia Estratègica C Sublínea C.2: Obres de reforma de centres en funcionament de:
- Atenció primària (bàsica i específica) i secundària en cas que el sol·licitant siga entitat local.
- Tots els nivells d'atenció en el cas que el sol·licitant siga una entitat sense fi de lucre

Destinataris

A) Entitats locals de la Comunitat Valenciana. Inscrites en el Registre general de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, abans de la proposta de la resolució de la concessió de la subvenció.
B) Entitats privades sense ànim de lucre legalment constituïdes i inscrites en el Registre general de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, abans de la resolució de concessió de la subvenció.

MÉS INFORMACIÓ


Convocatòria de subvencions per a projectes d'inversió en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives; línia estratègica D: Redacció de projectes bàsics i d'execució el contingut de la qual serà el necessari per a la realització d'obres

Objecte

Es convoca en règim de concurrència competitiva per a l'exercici 2023 i ajudes destinades a la redacció de projectes bàsics i d'execució per a:

1.Construcció de centres nous amb el següent destí:

- Atenció primària bàsica en cas que el sol·licitant siga entitat local
- Tots els nivells d'atenció en el cas que el sol·licitant siga una entitat sense fi de lucre.

2.Reforma de centres amb el següent destí:

- Atenció primària (bàsica i específica) i secundària en cas que el sol·licitant siga una entitat local.
- Tots els nivells d'atenció en el cas que el sol·licitant siga una entitat sense fi de lucre.

Destinataris

A) Entitats locals de la Comunitat Valenciana, inscrites en el Registre general de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, abans de la proposta de la resolució de la subvenció.
B) Entitats privades sense ànim de lucre legalment constituïdes i inscrites en el Registre general de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana , abans de la proposta de la resolució de concessió de la subvenció.

MÉS INFORMACIÓ


Subvencions per al finançament d'actuacions d'implementació i promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, en l'àmbit local
 

Objecte 

Convocar les subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al finançament d’actuacions d’implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible en el marc de l’Agenda 2030 per entitats locals de la Comunitat Valenciana d'àmbit inferior a la província.

Destinataris

Podran accedir a la condició de beneficiàries de les subvencions regulades en aquesta convocatòria, les entitats locals d'àmbit inferior a la província de la Comunitat Valenciana.

MÉS INFORMACIÓ


Sol·licitud de participació en el procediment, mitjançant pública concurrència, per a l’obtenció d’ajudes per a la compra d’habitatge públic amb finalitats socials

OBJECTE

Ajuda, amb caràcter de subvenció, dirigida a administracions públiques, els seus organismes públics i altres entitats de dret públic, així com les seues empreses públiques, publicoprivades i societats mercantils participades majoritàriament per aquestes administracions públiques en almenys el 50 per cent del capital, per a l'adquisició i millora, en el seu cas, d'habitatges per a la creació i/o ampliació del patrimoni públic d'habitatge.

Destinataris: Ajuntaments / Empreses

Termini de sol·licitud: Fins al 13-9-2023

MÉS INFORMACIÓ


EAUTOM 2023. Programa d’ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones pel qual s’atorga una subvenció per a la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d’adopció.

Objecte

Subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal.

Destinataris: Ajuntaments

Termini de sol·licitud: Fins a l’1-9-2023
 

MÉS INFORMACIÓ

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

© MACMA 2023