Ajudes i subvencions generals

Fins al 28/02/2023  | Ajudes i subvencions

Subvencions per a projectes de digitalització de PIME 2023 (DIGITALITZA-CV).

Objecte del tràmit

Les ajudes tenen com a objectiu incrementar el nivell tecnològic de les pimes industrials i de serveis a la indústria mitjançant la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions, TEIC.

Destinataris

Pimes amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la sol.licitud, que desenvolupen activitats enquadrades en alguna de les següents seccions de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007):
a) Seccions C, D, E i F-divisions 10 a 43, excepte el CNAE 4110 (promoció immobiliària).
b) Secció H-divisions 49 a 52.
c) Secció M-divisió 72.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 19 de gener de 2023 i finalitzarà el 2 de març de 2023 a les 23.59:59 hores. (DOGV nº 9499, de 28/12/2022)


Subvenció de plans de formació d'àmbit estatal, dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva

 

Objecte del tràmit

El desenvolupament de plans de formació d'àmbit estatal, que incloguen activitats formatives dirigides a la capacitació de persones vinculades amb organitzacions sindicals i associacions empresarials d'àmbit estatal per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social d'àmbit estatal i la negociació col·lectiva

Destinataris: 

Les organitzacions sindicals i empresarials d'àmbit estatal que participen en aquest àmbit, així com les fundacions o altres entitats constituïdes per aquelles per a la consecució d'aquells fins.

Termini de presentació

La presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el BOE fins al 31 de gener de 2023.


Ajudes a petites i mitjanes empreses dins del Programa de Suport als Digital Innovation Hubs (PADIH), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

 

Destinataris

Podran tindre la condició de beneficiàries les pimes vàlidament constituïdes amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya.

Termini de presentació
 
Les sol·licituds es podran presentar, d'acord amb el que s'estableix en l'article 16, una vegada transcorreguts vint dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el "Butlletí Oficial de l'Estat", i fins al 30 de setembre de 2025. Aquest termini conclourà abans si s'esgotara el crèdit pressupostari d'aquesta convocatòria, conforme al que s'estableix en l'article
19.1 de l'ordre de bases.


Prestacions Econòmiques Individuals (P.E.I.) per a les persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2023. Sol·licitud d'ajudes per a l'atenció especialitzada residencial.

 

Objecte del tràmit

Les ajudes personals per a l'atenció especialitzada residencial a persones amb diversitat funcional es concedeixen amb caràcter de subvenció personal i finalista, per a atendre les necessitats d'atenció integral de les persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica que no tenen suficients recursos econòmics i requereixen atenció assistencial i cures especials, que no es poden prestar en el medi familiar. L'atenció residencial podrà dur-se a terme en residències i habitatges tutelats. L'atenció residencial podrà dur-se a terme en residències i habitatges tutelats.

Destinataris

Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents a la Comunitat Valenciana.
L'ajuda podrà ser sol·licitada per la mateixa persona interessada, pel seu representant legal o, si és el cas, pel guardador de fet.

Termini de presentació

Les ajudes o prestacions per a l'atenció especialitzada en centres residencials podran presentar-se al llarg de tot l'exercici, a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, finalitzant el termini de presentació de sol·licituds el dia 1 de desembre de 2023. (DOGV núm. 9502, de 31.12.2022).


Sol·licitud de subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme, durant l'exercici 2023.

 

Objecte del tràmit

La Generalitat, per mitjà del foment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme, té com a objectiu estimular la dinàmica participativa de la població promovent que siguen els mateixos integrants d'un col·lectiu els que promoguen iniciatives i instruments de participació activa.

Destinataris

Les federacions, confederacions, associacions i fundacions de la Comunitat Valenciana amb seu o delegació estable en aquesta.

Termini de presentació

20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment de l'esmentat termini donarà lloc a l'exclusió de la convocatòria. (DOGV núm. 9513, de 17/01/2023).

Mès informació


Ajudes a les organitzacions sindicals i empresarials de la Comunitat Valenciana destinades a l'impuls d'els/les delegats/des, supervisors/es o responsables territorials de prevenció de riscos laborals, per a l'exercici 2023 (TRDELE). Treball

 

Objecte del tràmit

La concessió d'ajudes a les organitzacions sindicals i empresarials de la Comunitat Valenciana que subscriguen convenis col·lectius estatutaris l'àmbit territorial dels quals no siga superior al de la Comunitat Valenciana, el seu àmbit funcional siga superior a l'empresa o grup d'empreses i en el clausulat del conveni col·lectiu s'haja regulat la figura del delegat/a, supervisor/a o responsable territorial de prevenció de riscos laborals.

Destinataris

PODEN ser beneficiàries d'aquestes ajudes les ORGANITZACIONS SINDICALS I EMPRESARIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA que hagen subscrit un conveni col·lectiu amb els requisits abans indicats previstos en els articles 1 i 3 de l'Ordre 13/2022 de bases reguladores.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 17 de GENER de 2023 FINS Al dia 31 de GENER de 2023, tots dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria publicat en el DOGV núm. 9501, de 30/12/2022).

Mès informació


CONVOCATÒRIA EMPRENEDORIA EAUTOP 2023

Destinataris: persones que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi, inclosos els membres de societats civils i de comunitat de béns

Condicions:

 • Iniciar l’activitat autònoma entrel’1 de gener i el 28 de febrer del 2023 
 • Mantenir la inscripció en LABORA fins l’inici de l’activitat 
 • Reunir condicions de viabilitat tècnica 
 • Bé desenvolupar l’activitat en algun dels municipis destinataris en 2022 del Fons de cooperació municipal per a la lluita contra el despoblament o que l’activitat contribuïsca a la transicióecològica o a la transició digital 
 • NO haver-hi sigut beneficiat en el 2022 
 • Mantenir l’activitat fins a 6 mesos després de la data d’efectes de l’alta en el règim especial de treballadors autònoms o equivalent

Cobertura: 5.000 € per persona beneficiària

Període de sol·licitud: 25/01/2023 a 31/03/2023

Convocatòria: pendent

 Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/16/pdf/2023_279.pdf 

Nota: Per a la sol·licitud de la mateixa caldrà un informe de viabilitat que elaborem  els Agents de l'Ecosistema Emprenedor que ve condicionat per un pla d'empresa previ que condicionarà la sol·licitud. Aquest acompanyament el realitzem als municipis d'acció assignats a la Marina Alta.


AJUDES DESTINADES AL PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ DEL COMERÇ: INVERSIONS FONS TECNOLÒGIC-ASSOCIACIONS, DURANT L'EXERCICI 2022 (CMATEC). COMERÇ.

Finançar INVERSIONS en el desenvolupament de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador i sostenible de les petites i mitjanes empreses, durant l'exercici 2022, que incidisquen en la gestió de l'activitat comercial i en el seu model de negoci, i garantisquen la seua adaptació als nous hàbits de consum, modalitats de venda, posicionament i distribució de manera que es permeta a les empreses ser més competitives i resilients.

 • Destinataris:  associacions sense ànim de lucre del sector comercial, així com les entitats associatives que integren diverses associacions de comerciants o les federacions i confederacions, legalment constituïdes i amb seu social a la Comunitat Valenciana.
 • Termini de presentació:   DES DEL dia 10 DE GENER DE 2023 FINS AL dia 3 DE FEBRER DE 2023, els dos inclusivament.
 •  PRESENTACIÓ: De la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini que estableix la resolució de convocatòria, DE MANERA TELEMÀTICA.
 • PROCEDIMENT: Per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA, i es concedirà per ORDRE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, una vegada realitzades les comprovacions de concurrència de l'actuació subvencionable i el compliment de la resta de requisits exigits, fins a l'esgotament del crèdit pressupostari assignat en la convocatòria.

 

MÉS INFORMACIÓ


AJUDES DESTINADES AL PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ DEL COMERÇ : INVERSIONS FONS TECNOLÒGIC - PYMES, DURANT L'EXERCICI 2022 (CMYTEC). COMERÇ.

Finançar INVERSIONS en el desenvolupament de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador i sostenible de les petites i mitjanes empreses, durant l'exercici 2022, que incidisquen en la gestió de l'activitat comercial i en el seu model de negoci, que garantisquen la seua adaptació als nous hàbits de consum, modalitats de venda, posicionament i distribució, i facen les empreses més competitives i resilients.

 • Destinataris

1. Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, incloent-hi les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.

NOTA: En el cas de sol·licitar l'ajuda les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, NO podran demanar al mateix temps ajuda els socis, comuners o integrants d'aquestes agrupacions.

2. I que exercisquen o exerciran l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats, segons:
- CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): Secció G, divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.

3. En el cas de COMERÇ NO SEDENTARI, s'admetran exclusivament les modalitats de venda en mercats ambulants i el comerç itinerant en vehicles-botiga o canals curts de comercialització. L'activitat principal de l'empresa ha de ser la venda ambulant.

4. Si en l'establiment s'exerceixen de manera simultània activitats de comerç juntament amb altres que no tinguen aquesta consideració, s'haurà d'acreditar que l'ACTIVITAT PRINCIPAL EXERCIDA en l'establiment és la de COMERÇ, per a la qual cosa cal presentar la documentació acreditativa de la xifra de negoci o de vendes de les diferents activitats econòmiques o una altra documentació que puga acreditar aquesta circumstància.

 • Termini de presentació

Serà DES DEL dia 10 DE GENER DE 2023 FINS AL dia 3 DE FEBRER DE 2023, els dos inclusivament .

 

MÉS INFORMACIÓ

AJUDES AVALEM ARTESANIA A PIMES PER A L'EXERCICI 2023 (CMAPY4). ARTESANIA.
 

L'objecte d'aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes artesanes i en els seus productes.
Les ajudes estan destinades a finançar la professionalització del sector i les despeses que es faran en la promoció i comercialització dels productes realitzats per les pimes artesanes amb domicili social a la Comunitat Valenciana.


Destinataris

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes (en queden excloses les que realitzen activitat de reparació o manteniment):

 • Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.
 • I que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DQA) degudament actualitzat i expedit per la Generalitat o d'un document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició d'artesana.

Termini de presentació  

Presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 11 DE GENER DE 2023 FINS AL dia 3 DE FEBRER DE 2023, els dos inclusivament.

 

MÈS INFORMACIÓ
 

AJUDES AVALEM COMERÇ RURAL A LA PIME COMERCIAL (MUNICIPIS DE MENYS DE 1.000 HABITANTS), PER A L'EXERCICI 2023 (CMRUPY). COMERÇ.

 

Destinataris
Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes:

1. Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, incloent-hi les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.

NOTA: En el cas de sol·licitar l'ajuda les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, NO podran demanar al mateix temps ajuda els socis, comuners o integrants d'aquestes agrupacions.

2. I que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats, segons:
 

 • CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): secció G, divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.
 • IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): secció primera divisió 6, agrupacions:
 • Agrupació 64, excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5
 • Agrupació 65, excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

En cap cas seran susceptibles de suport les activitats de reparació i manteniment.

Termini de presentació
Presentació de sol·licituds serà DEL dia 11 de GENER fins al dia 3 de FEBRER DE 2023, tots dos inclusivament. 

 

MÈS INFORMACIÓ

 

AJUDES EMPRENEM COMERÇ A LA PIME COMERCIAL PER A L'EXERCICI 2023 (CMIAPY). COMERÇ.

 

Destinataris
Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes:

1. Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, incloent-hi les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.

NOTA: En el cas de sol·licitar l'ajuda les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, NO podran demanar al mateix temps ajuda els socis, comuners o integrants d'aquestes agrupacions.

2. I que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents, segons:
- CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d' abril, CNAE-2009): Secció G, Divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 y 479.
- IAE (Reial Decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): Secció Primera, Divisió 6, Agrupacions:
. Agrupació 64 excepte el grup 646 y l'epígraf 647.5
. Agrupació 65 excepte l' epígraf 652.1 i elsgrups 654 i 655

En cap cas es donarà suport a les activitats de reparació i manteniment.

Termini de presentació

Presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 11 DE GENER DE 2023 FINS AL dia 3 DE FEBRER DE 2023, els dos inclusivament.

 

MÈS INFORMACIÓ

 

AJUDES AVALEM MERCATS A LA PIME COMERCIAL (MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA), PER A L'EXERCICI 2023 (CMSEPY). COMERÇ.

 

Destinataris
Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes:
1. Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, incloent-hi les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.

NOTA: En el cas de sol·licitar l'ajuda les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, NO podran demanar al mateix temps ajuda els socis, comuners o integrants d'aquestes agrupacions.

2. Que siguen micropimes i exercisquen l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana en el grup 478 del CNAE o en el grup 663 de l'IAE.

En cap cas seran susceptibles de suport les activitats de reparació i manteniment.

Termini de presentació
Presentació de sol·licituds serà DEL dia 11 de GENER fins al dia 3 DE FEBRER DE 2023, tots dos inclusivament.

 

MÈS INFORMACIÓ

 

 

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

© MACMA 2023