Beques Salari

Fins al 15/12/2022  | Beques

Beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2022-2023 en les universitats de la Comunitat Valenciana.

L'objecte del tràmit és ampliar l'abast de les beques i les ajudes perquè arriben a una majoria d'estudiants universitaris de la Comunitat Valenciana i, així, evitar l'exclusió dels que tenen menys recursos econòmics, facilitant-los l'accés i la permanència en les universitats valencianes.

Qui pot sol·licitar-ho?
1. Podrà sol·licitar les beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris l'estudiantat que inicie el primer curs d'ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de Grau, en alguna de les Universitats del Sistema Universitari Valencià, amb el nivell de presencialitat que s'establisca en cada convocatòria.
2. Així mateix podrà ser beneficiari d'aquestes beques l'estudiantat de segon i posteriors cursos i l'estudiantat que curse Màsters Habilitants i que complisca els requisits establits en la corresponent convocatòria.
S'entén per Màster Habilitant el títol de postgrau que habilita per a l'exercici de les professions regulades. Entenent per aquestes els oficis per a l'exercici dels quals es requereix estar en possessió d'un determinat títol acadèmic.
 

EXCLUSIONS:
No s'incluyenb en aquestes beques els estudis de Màster Universitari no habilitant, tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats.

Requeriments
Per a la concessió de la beca s'han de complir els requisits següents:
a) Tindre la nacionalitat espanyola, o tindre la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió o de familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requereix que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten treballar per compte propi o alié.
Tenen la consideració de «familiars» el cònjuge o la parella legal, així com els ascendents directes a càrrec seu i els descendents directes a càrrec seu menors de vint-i-un anys.
En el supòsit de persones estrangeres no comunitàries, s'aplicarà el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.
Els requisits establits en el present apartat s'han de tindre amb data de 31 de desembre de 2021. Excepcionalment, en el cas de sol·licitants d'estatut de refugiat o protecció subsidiària, el permís de residència legal es pot haver obtingut fins al 31 d'agost de 2022 .
b) Cursar estudis, en modalitat docent presencial , conduents a obtindre títols universitaris oficials en les universitats a les quals fa referència la base primera de l'Ordre 10/2021, de 12 d'octubre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, en el curs acadèmic 2022-2023.
c) No tindre o no reunir els requisits legals per a obtindre un títol del mateix nivell o superior al corresponent al dels estudis per als quals se sol·licita la beca, ni haver-se matriculat en una altra titulació diferent del mateix nivell el curs i mmediatament anterior. A aquest efecte, no es podrà beneficiar de la beca l'estudiant a qui únicament li reste, per a obtindre el títol, l'acreditació d'un determinat nivell de coneixement d'un idioma estranger.
d) Reunir els requisits econòmics i acadèmics que s'estableixen en la present convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds telemàtiques serà d'un mes a comptar des de l'endemà de publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm 9469, de 14/11/2022)

 

Més Informació

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

© MACMA 2022